Tinc dret a un descompte si tinc un tall elèctric?

Segons el RD 1955/2000 les interrupcions donaran lloc a reduccions en la facturació si no compleixen els requisits que estableix l'article 101 del mateix Decret. Per tenir dret a percebre una bonificació econòmica provocada per un tall de subministrament haurà de complir les següents dues premisses:
 
1. Tall de subministrament superior a 3 [min] de durada, tots els talls inferiors a aquest interval de temps no tenen dret a bonificació econòmica.

2. Tall de subministrament no informat per part de l'empresa distribuïdora, segons el RD 1955/2000, l'empresa distribuïdora ha d'informar d'un tall programat amb un mínim de 24 hores d'antelació als consumidors afectats. L'anunci ha de ser publicat en cartells informatius a la zona afectada i en els mitjans de comunicació. Així mateix, a tots els consumidors amb tensió de subministrament superior a 1 [kV], la distribuïdora ha d'informar-los directament.
 
L'empresa distribuïdora haurà de mantenir una continuïtat en el subministrament, tal que no superi els llindars de qualitat definits a les taules #1 i #2. Si l'empresa distribuïdora sobrepassa els valors establerts, els usuaris afectats tindran dret a ser bonificats. Per calcular les bonificacions a què un usuari afectat per un tall de subministrament pot obtenir, cal remetre a les fórmules descrites a la taula #3. El pagament de les bonificacions es realitza un cop l'any, durant el primer trimestre de l'any posterior al tall de subministrament.
 
Taula #1 Valors màxims permesos de tall de subministrament - Per a consumidors de tensió d'1kV a 36kV
Tipus LocalitzacióNúmero màxim [hores/any] de NO subministrament elèctric permeses pel RD 1955/2000

Número d'[interrupcions/any] de talls elèctrics permesos pel RD 1955/2000

 
Zona urbana [1]48
Zona semiurbana [2]812
Zona rural concentrada[3]1215
Zona rural dispersa [4]1620
 
NOTA: Els consumidors connectats a xarxes de tensió superior a 36kV s'assimilen als de les zones urbanes, independentment de què pogués trobar-se en qualsevol altre tipus de zona, i.e. Zona semi-urbana, Zona rural o altre.
 
Taula #2 Valors màxims permesos de tall de subministrament - Per a consumidors de baixa tensió (menor o igual a 1kV) 
Tipus LocalitzacióNúmero màxim [hores/any] de NO subministrament elèctric permeses per el RD 1955/2000

Número d'[interrupcions/any] de talls elèctric permesos pel RD 1955/2000

 
Zona urbana [1]612
Zona semiurbana [2]1015
Zona rural concentrada[3]1518
Zona rural dispersa [4]2024
 
En la següent taula, es mostren les fórmules de càlcul de les bonificacions.
 
Taula #3 Fórmules de càlcul de les bonificacions provocades per talls de subministrament elèctric
Tipus de bonificacióFórmula de càlcul
Per al Nº d'HORES d'interrupció a l'anyS'aplicarà un descompte en la facturació del consumidor en una quantitat equivalent al consum de la seva potència mitjana anual facturada, per la diferència entre el nombre d'hores d'interrupció del consumidor i el nombre d'hores d'interrupció reglamentàriament fixat, valorat en cinc vegades el preu del kWh corresponent a la seva tarifa contractada, amb un límit màxim del 10 per 100 de la seva
facturació anual.
Per el número d'INTERRUPCIONS/ anyS'aplicarà un descompte amb caràcter anual que serà equivalent al consum de la seva potència mitjana anual facturada, pel nombre d'hores d'interrupció valorades al preu del kWh corresponent a la seva tarifa contractada per la diferència entre el nombre real d'interrupcions, menys el fixat reglamentàriament, dividida per vuit, amb un límit màxim del 10 per 100 de la seva facturació anual.
 
 
LLEGENDA:
[1] Zona urbana: Municipis amb més de 20.000 subministraments, incloent-hi capitals de província que no arribin a la xifra anterior.
[2] Zona semi-urbana: Municipis amb un nombre de subministraments de 2.000 a 20.000.
[3] Zona rural concentrada: Municipis amb nombre de subministraments compresos entre 200 i 2.000.
[4] Zona rural dispersa: Municipis amb menys de 200 subministraments, així com els subministraments ubicats fora de nuclis de població que no siguin polígons industrials o residencials.