Bonificació de l'impost elèctric-consumidors

 
Els informem que el passat 27 de novembre de 2014 es va publicar al B.O.E. la Llei 28/2014, per què s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten unes altres mesures tributàries i financeres. Dins el contingut d’aquesta Llei a l’article 98, es permet que a partir de l'1 de gener de 2015 es pugui sol·licitar la reducció de l’impost elèctric en un 85 [%], en un ampli sector industrial i de regs agrícoles. 
 
Qui pot acollir-se a aquesta reducció?
 1. Empreses de reducció química i processos electrolítics. 
 2. Empreses de processos mineralògics. 
 3. Empreses de processos metal·lúrgics, relatives a la producció de metall i la seva preparació, així com, producció de peces de forjat, premsa, encunyat i estiraments, anells laminats i productes de mineral en pols, tractament de superfícies termo-tractaments de fosa, escalfament, conservació, distensió o altres tractaments tèrmics.
 4. Empreses en què les activitats industrials de les quals l’electricitat consumida representi més del 50 [%] del cost d’un producte. 
 5. Regs agrícoles. 
 6. Activitats industrials les compres de les quals o el consum d’electricitat representin almenys el 5 [%] del valor de la producció.   
Entenem que en aquest punt 6) moltes empreses es podran acollir i recomanem que llegeixin amb atenció l’Article 98 Llei 28/2014, que pot descarregar-se al link anterior, per a preparar correctament la sol·licitud de la bonificació.
 
Com obtenir la reducció de l’impost elèctric?
 
 • És necessari dirigir-se a l’Agencia Tributària a la secció d’Impostos Especials i realitzar sol·licitud per a obtenir la Targeta C.I.E. Al següent link disposen de les adreces d’oficines d’atenció al públic: Oficines AEAT.
 • Una vegada obtinguda la Targeta C.I.E.  i a partir de la data d’entrada en vigor que indiqui la s’aplicarà la bonificació de l’Impost Elèctric. 
 
Quina documentació he d’entregar a la AEAT?
 
Per obtenir el C.I.E (anteriorment targeta C.A.E.) haurà d’inscriure’s al registre territorial corresponent de la seva oficina gestora d’impostos especials. Per inscriure’s haurà de presentar el Model de comunicació per a la inscripció al registre territorial que s’especifica a l’Annex I de l’Ordre HAP/2489/2014.
 
Per això, segons s’estableix a l’Ordre HAP 2489/2014, els consumidors que es puguin acollir als punts 1, 2, 3 i 5 descrits anteriorment, hauran d’entregar la següent documentació:
 • Descripció de l’activitat i, en el seu cas, instal·lació perquè es sol·licita la inscripció.
 • Autoritzacions normatives sector elèctric.
 • Documentació acreditativa de la representació.
En els casos de classificar-se dins en els punts 4 i 6, la normativa actual no estableix documentació a aportar, per el que s’haurà d’entregar a la AEAT una memòria descriptiva de l’activitat de l’empresa. I en caso que l’Oficina gestora ho consideri oportú, podrà sol·licitar informació addicional que justifiqui l’aplicació de la reducció.

Així mateix, s’informa que aquells obligats a sol·licitar la inscripció al registre territorial, que a 31 de desembre de 2014 fossin titulars d’un codi d’activitat i de l’establiment (CAE) a l’Impost sobre l’Electricitat, no resultaran obligats a sol·licitar un CIE por el desenvolupament de l’activitat emparada en l’esmentat CAE. Com que la AEAT transformarà d’ofici els codis CAE a l’ Impost sobre l’Electricitat en codis CIE, donant efectes a aquests últims des de l’1 de gener de 2015.
 
 
Quin és el tipus impositiu de l’impost elèctric?

 
S’exigirà al tipus del 5,11269632%. No obstant això, les quotes resultants no podran ser inferiors a las següents quantitats:
 • 0,5 [€/MWh] quan l’electricitat subministrada es destini a usos industrials.
 • 1 [€/MWh] quan l’electricitat subministrada es destini a altres usos.
Es consideraren destinats a usos industrials els subministraments d’electricitat per a consum:
 • Els efectuats en alta tensió.
 • Els efectuats en baixa tensió amb destí a regs agrícoles.