Com es calculen els excessos de potència a les tarifes d'accés de 3 i 6 períodes

 
Segons el Real Decret 1164/2001 les tarifes d’accés es componen d’un terme de facturació de potència i un terme de facturació d’energia i, en el seu cas, un terme per la facturació de l'energia reactiva.
Pel que es refereix al terme de facturació de potència el càlcul de la potència a facturar es determinarà de la següent manera:
Terme bàsic de facturació de potència: Per cadascun dels períodes de tarifes aplicables a les tarifes es contractarà una potència, aplicable durant tot l’any. El terme de facturació de potència serà el sumatori resultant de multiplicar la potència a facturar a cada període de tarifes, pel terme de potència corresponent:

On:
Pfi = potència a facturar en el període de tarifes i, expressada en kW.
tpi = preu anual del terme de potència del període de tarifes i.
El control de la potència demandada es realitzarà mitjançant la instal·lació dels aparells adequats de control i mesura segons la modalitat de tarifa contractada.
A les tarifes 3.0A i 3.1A el control de la potència demandada es realitzarà mitjançant la instal·lació dels corresponents aparells de mesura que registraran la potència quart-horària màxima demandada a cada període de tarifes, punta, pla o vall del període de facturació. A cada període de facturació i cada període de tarifes es calcularà de la forma que s’estableix a continuació:
  • Si la potència màxima demandada, registrada durant el període de facturació, estigues dintre del 85 al 105 por 100 respecte a la contractada, llavors la potència màxima marcada serà la facturada.
  • Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, sigues superior al 105 por 100 de la potencia contractada, la potencia a facturar en el període considerat (Pfi) serà igual al valor registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105 por 100 de la potència contractada.
  • Si la potència màxima demandada en el període a facturar fos inferior al 85 por 100 de la potencia contractada, la potencia a facturar (Pfi) serà igual al 85 por 100 de la citada potencia contractada.
En el cas de les tarifes 6 el control de la potència demandada es realitzarà mitjançant les mesures quart-horàries dels equips de mesura.
La potència a facturar a cada període tarifari serà la potència contractada. En cas que la potència demandada sobrepassi, en qualsevol període horari la potència contractada en el mateix, es procedirà, a més, a la facturació de tots i cadascun dels excessos registrats a cada període, d’acord amb la següent fórmula:


On:
Ki = coeficient que prendrà els següents valors depenent del període tarifari i:
    
 Període
   1  
    2   
    3    
      4  
    5  
    6     
 Ki
 1
 0,5
 0,37
 0,37
 0,37
 0,17   
Aei = es calcularà d’acord amb la següent fórmula:


   On:Pdj = potència demandada a cadascun dels quarts d’hora del període i en què s’hagi sobrepassat Pci.
Pci = potència contractada en el període i en el període considerat.        
   
 
Aquestes potències s’expressaran en kW.
Els excessos de potència es facturaran mensualment.