Quina és la periodicitat de lectura dels subministraments de baixa tensió no superiors a 15 kW?

Segons el Reial Decret 1718/2012, pel qual es determina el procediment per realitzar la lectura i facturació dels subministraments d’energia en baix tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

S’estableix que a tots els subministraments de baixa tensió amb una potència contractada no superior a 15 kW, i que tinguin els seus contractes de subministrament amb una comercialitzadora de mercat lliure, la facturació de l’accés a les xarxes es realitzarà sempre basant-se en lectures reals. Aquestes lectures es realitzen amb una periodicitat màxima bimestral. En el cas de subministraments que comptin amb equips de mesura amb capacitat per a la telemesura i tele gestió, i efectivament integrats en els corresponents sistemes, la lectura es realitzarà amb una periodicitat mensual.
En els subministraments en què l’encarregat de lectura no pugui accedir a l’equip de mesura per realitzar la lectura, deixarà un avís d’impossible lectura en què s’indiqui un número de telèfon i una adreça web mitjançant la qual l’usuari podrà facilitar la lectura de l’equip, així com el termini per fer-ho.
En el cas que l’usuari no posi a disposició de l’encarregat de la lectura, la lectura del seu equip de mesura en el termini de dos mesos des de l’avís d’impossible lectura, l’encarregat de la lectura podrà estimar el consum del subministrament en qüestió en funció del procediment recollit a la normativa vigent a cada moment.
En tot cas i sense perjudici de l'obligació de l’encarregat de lectura de llegir amb caràcter bimestral, o mensual, segons correspongui, es realitzarà una regularització anual d'acord amb lectures reals i, en cas quw el consumidor no faciliti les lectures, la regularització anual en qüestió podrà realitzar-se segons estimacions.
No obstant l'assenyalat a l’apartat anterior, previ acord exprés entre les parts, encarregat de la lectura, comercialitzador i consumidor, i quan tal circumstància s’hagi notificat al consumidor i aquest hagi acceptat aquest mètode de facturació, es podran realitzar facturacions mensuals.