Què engloben els drets de connexió de servei i quin import suposa?

Segons la legislació vigent es considerarà dret de connexió de servei la contraprestació econòmica que ha de ser abonada a l'empresa distribuïdora per la realització del conjunt d’actuacions necessàries per atendre un nou subministrament o per a l’ampliació d’un ja existent. 
Podran incloure els següents conceptes:
 
Drets d’extensió: corresponen a la contraprestació econòmica a pagar per cada sol·licitant d’un nou subministrament o de l’ampliació de potència d’un ja existent a l’empresa distribuïdora per les infraestructures elèctriques necessàries entre la xarxa de distribució existent i el primer element propietat del sol·licitant.
 
L’empresa distribuïdora que hagi d’atendre un nou subministrament o l’ampliació d’un de ja existent estarà obligada a la realització de les infraestructures elèctriques necessàries quan el subministrament en qüestió es localitzi en sòl urbà que tingui la condició de solar, sempre que es compleixin les següents condicions:
  •  Quan es tracti de subministraments de baixa tensió, la instal·lació d’extensió cobrirà una potència màxima sol·licitada de 100 [kW].
 
  • Quan es tracti de subministraments d’alta tensió, la instal·lació d’extensió cobrirà una potència màxima sol·licitada de 250 [kW].
Quan la instal·lació d’extensió superi els límits de potència anteriorment assenyalats, el sol·licitant realitzarà a la seva costa la instal·lació d’extensió necessària. En aquests casos les instal·lacions d’extensió seran cedides a l’empresa distribuïdora, sense que procedeixi el cobrament per al distribuïdor de la quota d’extensió.
Quan el subministrament sesol·liciti en sòl urbà que no disposi de la condició de solar el propietari haurà de completar a costa seva, la infraestructura elèctrica necessària per què s’adquireixi tal condició.
Quan el subministrament se sol·liciti en sòl urbanitzable el propietari haurà d’executar a costa seva, la infraestructura elèctrica necessària, incloent-hi la xarxa exterior d’alimentació i els reforços necessaris que quedaran limitats a la instal·lació a la qual es connecta la nova instal·lació. Les empreses distribuïdores podran participar en el cost de la infraestructura elèctrica.
En el cas de sòl no urbanitzable el sol·licitant realitzarà a la seva costa la infraestructura elèctrica per atendre el seu subministrament adquirint la condició de propietari de les instal·lacions en qüestió i assumint la responsabilitat del seu manteniment i operació. No obstant totes les instal·lacions destinades a més d’un consumidor tindran la consideració de xarxa de distribució, havent estat cedides a una empresa distribuïdora.

Les QUOTES es calcularan atenent tant a la tensió com a la potència del subministrament amb les excepcions establertes anteriorment.

Alta tensió: 
Potència sol·licitada<=250[KW]

Taula #1 Preus de Drets d’Extensió en Alta tensió 
Tensió 
Quotes d’extensió [€/kW sol·licitat]
 V<=36[KV]
         15,718632
 36[KV]<[V]<=72,5[kV]
         15,343534
 [V]>72,5 [Kv]
         16,334353

Baixa tensió

Taula #2 Preus de Drets d'Extensió en Baixa tensió 

Potència sol·licitada: < =100[kW]
Quota d’extensió= 17,374714 [€/ kW sol·licitat
 

 
Drets d’accés: corresponen a la contraprestació econòmica a pagar per cada contractant d’un nou subministrament o de l’ampliació de potència d’un ja existent, l’abonament del qual procedirà, en tot cas, per la seva incorporació a la xarxa.
Les QUOTES es calcularan atenent tant a la tensió com a la potència del subministrament. El contractant d’un nou subministrament o de l’ampliació de potència d’un ja existent deurà abonar, en tot cas, la quota d’accés, segons la següent taula de preus.

Alta tensió

Taula #3 Preus de Drets d’Accés en Alta tensió
Tensió 
Quotes d’accés [€/kW contractat]
 V<=36[KV]
         16,992541 
 36[KV]<[V]<=72,5[KV]
         14,727812
 V>72,5[KV]
         10,700842


Baixa tensió

Taula #4 Preus de Drets d’Accés en Baixa tensió
Tensió 
Quotes d’accés [€/kW contractat]
 V<=1[KV]
         19,703137


En el cas que una empresa distribuïdora decidís no cobrar els drets d’accés o extensió per aquests conceptes, quedarà obligada a aplicar aquesta exempció a tots els consumidors de la seva zona de distribució.

LLEGENDA
Annex V de l'Ordre ITC 3519/2009, de 28 de desembre, per la que es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.
Reial Decret 222/2008 de 15 de febrer, pel que s’estableix el règim retributiu de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.
Reial Decret 1955/2000 de l’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.