La distribuïdora em pot exigir un dipòsit de garantia?

Segons estableix l’article 79.7 del Reial Decret 1955/2000, l'empresa distribuïdora podrà exigir, al moment de la contractació, l’entrega d’un dipòsit de garantia per un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a cinquanta hores d’utilització de la potència contractada

El dipòsit de garantia serà exigible pel distribuïdor al comercialitzador en cas que aquest contracti l’accés en nom del consumidor qualificat. En caso que no s’exigeixi el dipòsit en un àmbit geogràfic determinat i categoria de consumidors determinada, aquesta exempció haurà de ser publicada i comunicada a la Direcció General de Política Energètica i Mines. En qualsevol altre cas, l'exempció no podrà ser discriminatòria entre consumidors de similars característiques, havent de ser comunicades a la Direcció General de Política Energètica i Mines.

El dipòsit es considerarà adscrit al consumidor com a titular del contracte i no podrà ser exigit transcorreguts sis mesos des de la primera formalització del contracte. La devolució del dipòsit de garantia, que es realitzarà sempre al consumidor amb independència de què aquest hagi contractat l’accés directament o a través del comercialitzador, serà automàtica a la resolució formal del contracte, quedant l’empresa distribuïdora autoritzada a aplicar la part corresponent del dipòsit mencionat, al saldo de les quantitats pendents de pago una vegada resolt el contracte.

NOTA ACLARATORIA:  
Tots els consumidors que amb anterioritat estiguessin rebent subministrament a tarifa hauran automàticament concedit el dret d’accés a les xarxes, per la potència que tinguessin adscrita a la instal·lació que en qualsevol caso no podrà ser inferior a la contractada a la tarifa, sense que hi hagi càrrec en concepte de dipòsit de garantia, llevat que incrementi la potència contractada.