Com es finança l'operador del sistema elèctric

Per a donar compliment al disposat a la disposició transitòria cinquena del Reial Decret 13/2012, de 30 de març, per al que es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel que s’adopten mesures per la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i ingressos dels sectors elèctrics i de gas, i fins al desenvolupament de la metodologia prevista a l’apartat 10 de l’article 16 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, es contempla el mecanisme de finançament de l’operador del sistema a partir dels preus que cobri als subjectes del sistema.
La diferència, positiva o negativa, que es produeixi entre la quantia prevista per a la retribució a l’operador del sistema en l’article 5.3 de l’Ordre IET 3586/2011, de 30 de desembre, per la que s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2012 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial, i la resultant de la recaptació per a l’any 2012 obtinguda a partir tant dels ingressos declarats com costos amb destins específics que corresponguin fins al 31 de maig de 2012, com de la recaptació als subjectes del sistema a partir de l’1 de juny de 2012, tindrà la consideració d’ingrés o cost liquidable, i serà inclosa al procés de liquidacions de la Comissió Nacional d’Energia, a la liquidació 14 corresponent a l’any 2012.
La retribució que s’estableix al primer paràgraf d’aquest apartat serà assumida a parts iguals per al conjunt dels generadors del règim ordinari i especial por una banda situats al territori nacional, y pel conjunt dels comercialitzadors, consumidors directes a mercat i gestors de càrrega que actuïn a l’àmbit geogràfic nacional per un altre.
Els generadors del mercat, tant del règim ordinari com de règim especial, que situats al territori nacional, pagaran a l’operador del sistema per cadascuna de les instal·lacions de potència neta, o instal·lada per CIL en el cas del règim especial, superior a 1 MW una quantitat mensual fixa de 23,52 euros/MW de potència disponible.
Per al càlcul de la potència disponible el 2012 s’aplicarà a la potència neta o instal·lada en el cas del règim especial de cada instal·lació el valor del coeficient de disponibilitat aplicable al règim i tecnològic que li correspongui, d’acord amb l'establert al següent quadre:

 
Els comercialitzadors, consumidors directes a mercat i gestors de càrregues del sistema, que actuïn a l’àmbit geogràfic nacional pagaran a l’operador del sistema 0,0665 euros per cada MWh que figuri a l’últim programa horari operatiu de cada hora.