Síntesi del Reial decret-llei 15/2018 de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Després de l’eliminació de l’impost del sol (Impost aprovat pel govern de M. Rajoy l’Octubre de 2015, que consistia a pagar per consumir energia no contaminant produïda per un mateix) el govern d’Espanya el deroga i publica el  Real Decreto-Ley 15/2018 de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. A la que tots els partits van votar a favor (excepte PP, Ciutadans i Foro Asturias) per tal d’accelerar la transició cap a una economia descarbonitzada, frenar la pujada de preus de l’electricitat, ampliar el Bo social per a consumidors vulnerables, i protegir els consumidors. En aquest Reial decret podem resumir una sèrie d’avantatges respecte al R.D 900/2015
Impuls a l’autoconsum i les energies renovables
S’anul·la l’impost del sol de manera que l’autoconsum ja no està penalitzat, només els excedents produïts per les instal·lacions d’autoconsum hauran de pagar els peatges que corresponguin a l’ús de la xarxa de distribució.
Se simplifica la classificació de les instal·lacions d’autoconsum a dos tipus:
  1. Instal·lacions d’autoconsum sense excedents.
  2. Instal·lacions d’autoconsum amb excedents.
Es permet l’autoconsum compartit.
Es simplifica la burocràcia per a la tramitació i legalització de les instal·lacions d’autoconsum sense excedent fins a 100 kW connectades a baixa tensió.
Es permet instal·lar més potència solar que la potència contractada.
Es permeten instal·lacions d’autoconsum sense excedents en què el titular de la instal·lació d’autoconsum sigui diferent del titular de la instal·lació de consum.
Es moderen les sancions essent la sanció màxima relacionada amb l’autoconsum del 10% de la facturació anual per al consum d’energia elèctrica o el 10% per energia elèctrica emesa a la xarxa.
Aquestes mesures han d’animar als productors i alhora ajudar al consumidor a reduir el preu de la llum, gràcies a l’augment de l'oferta.
Impuls de la mobilitat sostenible
Amb l’objectiu d’augmentar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, el decret elimina la figura del gestor de càrrega, què a la llei del Sector elèctric era molt rígida i descoratjadora. Es crearà una base de dades d’informació sobre la ubicació dels punts de recàrrega públics disponible per als ciutadans.
Mesures per a protegir als consumidors
Es permet contractar la potència que es vulgui, independentment de les potències que fins ara estaven normalitzades, en múltiples de 0,1 kW, cosa que permet ajustar la potència contractada a allò que el consumidor necessita.
Les comercialitzadores hauran d’incloure a la factura l’import que s’hagués facturat en cas de tenir una tarifa amb discriminació horària.
Se suspèn de manera temporal l’impost del 7% a la generació elèctrica (aprovat el 2012)
Ampliació del Bo social
Es prohibeix el tall en el subministrament en llars que gaudeixin del bo social on visqui un menor de 16 anys, una persona amb una discapacitat major o igual al 33% o una persona amb un grau de dependència II o III.