PROPOSTA DE CIRCULAR DE LA CNMC 25/07/2019 - FACTURACIÓ DELS PEATGES D'ACCÈS

FACTURACIÓ DELS PEATGES D’ACCÉS

POTÈNCIA CONTRACTADA / ENERGIA CONSUMIDA / POTÈNCIA SOL·LICITADA / ENERGIA REACTIVA
 
La facturació de la potència contractada i energia consumida no pateix modificacions en la forma d’aplicació ni càlcul però si en els imports que veurem més endavant, la penalització per consum d’energia reactiva no pateix cap modificació (hi ha un grup d’experts Ministeri + Distribució + CNMC definint una nova metodologia de càlcul) i la facturació dels excessos de potència sol·licitada queda de la següent manera:
 
  • En cas que la potència sol·licitada sobrepassi la potència contractada es facturaran els excessos de forma quart-horària d’acord a la següent expressió;
 
Essent;
  • FEP: Facturació dels excessos de potència [€]
  • Kp: coeficient adimensional que relaciona el preu del període “i” respecte preu del període 1.
  • Tep: terme dels excessos de potència de cada període (valor en següent taula) [€/kW]
  • Pdj: potència sol·licitada en cada quart d’hora que s’hagi sobrepassat la potència contractada [kW]
  • Pcp: potència contractada en el període [kW]